Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Skatteverket kom nyligen ut med ett ställningstagande i fråga om underlag och metod för förmånsberäkningen. Nedan finner ni en sammanfattning av ställningstagandet.

För anställda med bilförmån innebär lagändringen att trängselskatt och infrastrukturavgifter som påförs bilen under en privatresa som betalas av arbetsgivaren blir en ny skattepliktig förmån. Förmånen ska beräknas separat från bilens förmånsvärde. Varje månad ska arbetsgivaren redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen och efter årets slut även i kontrolluppgiften för den anställde.

Skatteverket anger i ställningstagandet att arbetsgivaren ska rapportera med två kalendermånaders fördröjning det vill säga privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som därefter lämnas in till Skatteverket i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars.

Arbetsgivaren kan enligt Skatteverket beräkna förmånsbeloppet utifrån två olika metoder:

Proportionering

Om arbetsgivaren erhållit exempelvis en så kallad. singelavi, det vill säga ett skattebeslut för varje enskilt fordon varvid det redovisas vilka enskilda dagar under en månad som trängselskatt påförts, där även antalet passager och totalsumman av debiterad trängselskatt för respektive dag redovisas kan beräkning enligt proportionering ske. Arbetsgivaren beräknar med ledning av erhållet skattebeslut från Transportstyrelsen och proportionerar beloppet med ledning av körjournal samt noteringar av den anställde.

Beräkningsexempel

  • Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med ledning av körjournal och den anställdes anteckningar visas vara körningar som är gjorda i tjänsten och resterande tre körningar är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 * 100 = 60 kronor.

Betalning för förmånen

Om den anställde själv betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån. En sådan betalning ska göras via ett nettolöneavdrag eller kontant.