Senaste nytt från bokföringsvärlden

Slopad särskild löneskatt för äldre, fr o m 2019-07-01

Den 1 juli 2019 slopades den särskilda löneskatten för den som fyllt 65 år vid årets ingång. Detta innebär att arbetsgivare inte behöver betala några sociala avgifter för anställda födda 1937 eller tidigare och bara betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för anställda...

läs mer

Långfristig vs kortfristig skuld, K2 (Srf U8)

För att ta ställning till om lånet ska klassificeras som kortfristigt eller långfristigt brukar man titta på låneavtalets villkor (amortering & löptid). Utöver detta påverkar avsikten att förlänga ett lån i ett företag...

läs mer

Sänkning av Aktiekapital?

I promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Srf konsulterna föreslår istället en tidigare föreslagen lösning med successiv inbetalning av...

läs mer

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet återinförs!

Den 26 juni 2019 publicerade Skatteverket ett pressmeddelande om Skattereduktion för gåvor till välgörenhet. Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet (t ex pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och...

läs mer

Skattelättnad för arbetsresor fr o m 2021

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att tillsätta en kommitté med uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och...

läs mer

Vårbudget 2019 och skatteförslagen

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde i ett så kallat enmansföretag från 12 månader till 24 månader. En nedsättning av uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar mellan 15 och 18 år. Avskaffad...

läs mer

Nya regler gällande ränteavdrag fr o m 2019-01-01

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste...

läs mer

Prisbasbelopp 2019

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för det förhöjda prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 blir således 46 500 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kr. Det förhöjda...

läs mer