Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste beräkna sitt eget avdrag.

Traditionellt sker skattemässig resultatutjämning inom en koncern med stöd i reglerna om koncernbidrag. Eftersom skattemässiga EBITDA beräknas efter koncernbidrag, är det inte alltid givet hur bolagen ska lämna koncernbidrag för att dels optimera ränteavdragen, dels säkerställa en effektiv skattekostnad på koncernnivå. Att hantera dessa två parametrar i ett sammanhang, kan upplevas som både krångligt och svårt.