Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) ska som kortfristig del av ett lån redovisa det som faktiskt ska betalas inom 12 månader. Amorteringar som följer av låneavtalet de kommande 12 månaderna från balansdagen ska redovisas som kortfristig skuld. Lånevillkoren i avtalet styr vad som är kort- respektive långfristigt. En omförhandling av räntevillkoren påverkar inte bedömningen.

Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld. Andra skulder är långfristiga.

Detta gäller enligt samma punkt inte checkräkningskrediten som även om den formellt är kortfristig ska normalt redovisas som långfristig.

Frågan är nu vilka skulder, eller del av skulder, som ska klassificeras som kortfristiga?

Som framgår av punkt 17.5 är den avgörande frågan när något ”ska betalas”. Villkoren i låneavtalet om hur amortering ska göras styr därför vad som är kort- respektive långfristig del av lånet. Tidpunkter då t.ex. räntan ändras är inte att se som att lånet ska betalas. Följande exempel ger mer konkret vägledning.

Ett bolag förvärvar en hyresfastighet för 20 000 000 kronor. Hela förvärvet finansieras med lån enligt följande;

  1. Ett lån om 10 000 000 kronor som löper på 20 år och som ska amorteras med 500 000 kronor per år. Lånet löper med rörlig ränta, dvs. så kallad tremånadersränta. Det innebär att var tredje månad sker en villkorsändring.
  2. Ett lån om 5 000 000 kronor som löper på 10 år och som ska amorteras med 500 000 kronor per år. Lånet är bundet med fast ränta under tre år. Därefter förhandlas en ny fast ränta, dvs. villkorsändring.
  3. Ett lån om 3 000 000 kronor som löper på tre år och som i sin helhet ska amorteras vid kredittidens utgång. Lånet löper med rörlig ränta, så kallad tremånadersränta.
  4. Ett så kallat stiborlån på 2 000 000 kronor. Denna typ av lån löper på 12 månader och en förlängning ses som ett nytt lån. Eftersom räntan på denna typ av lån är lägre än andra fastighetslån har AB Fast för avsikt att årligen förlänga detta lån.

Srf konsulterna menar att skulderna i balansräkningen ska redovisas enligt följande:

20-årslånet

Lånet utgör en långfristig skuld med undantag av den del som ska amorteras inom 12 månader. Villkorsändringen som sker var tredje månad är inte att se som att ett nytt lån uppstår.

Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld.

Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. I detta fall uppgår beloppet avseende aktuellt lån till 7 500 000 kronor (härvid förutsätts att ingen amortering sker första året). Det räcker att lämna upplysning enligt 5 kap. 13 § ÅRL på aggregerad nivå.

10-årslånet

Lånet utgör en långfristig skuld med undantag av den del som ska amorteras inom 12 månader. Villkorsändringen som sker vart tredje år är inte att se som att ett nytt lån uppstår.

Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 4 500 000 kronor, som långfristig skuld. I och med att villkorsändringen inte är att se som att ett nytt lån uppstår ska 500 000 kronor redovisas som kort del även år 2, 5 och 8.

Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § ÅRL. I detta fall uppgår beloppet avseende aktuellt lån till 2 500 000 kronor (härvid förutsätts att ingen amortering sker första året). Det räcker att lämna upplysning enligt 5 kap. 13 § ÅRL på aggregerad nivå.

3-årslånet

Lånet utgör en långfristig skuld. Villkorsändringen som sker var tredje månad är inte att se som att ett nytt lån uppstår. Det sista året kommer hela lånet att vara kortfristigt.

Stiborlånet

Ett så kallat stiborlån ska normalt betalas inom 12 månader efter balansdagen. Lånet är därför en kortfristig skuld.

Detta är en särskild typ av skulder som används av banken för att optimera bankens kapitaltäckning. Även om lånet ska betalas efter tolv månader kan det skrivas ett nytt låneavtal mellan bank och kund. Det gamla lånet kan därmed anses betalat med det nya lånet.

Således förlängs detta slags lån på motsvarande sätt som checkräkningskrediten, men det ska i balansräkningen redovisas som kortfristigt.